2008

Hieronder enkele thema's waarrond de adviesraad in 2008 regelmatig werkte:
 
De adviesraad ervaart via tal van thema’s dat de mate waarin de omgeving aangepast is, een grote invloed heeft op hoe groot de hinder is die een persoon ondervindt van zijn functiebeperkingen. In de werking van 2008 besteedde de adviesraad daarom veel aandacht aan de fysieke toegankelijkheid van publieke ruimtes: het stationsplein, de oversteekplaatsen, openbare toiletten. Voornamelijk bereikbaarheid en bruikbaarheid zijn belangrijke voorwaarden voor mobiliteit en participatie. De communicatie over tal van knelpunten in dat verband vraagt bijgevolg de permanente aandacht van de adviesraad en wordt bij de opvolging van agendapunten geactualiseerd. Sensibilisering en profilering vormen voortdurend de onderstroom van de werking.
 
Het project in samenwerking met Groep T waarbij een ervaringsgericht computerspel gebruikers gevoelig maakt voor het thema toegankelijkheid, is daar een voorbeeld van. Dankzij de medewerking van stagiaires kon er bovendien in 2008 extra aandacht besteed worden aan de bekendmaking van de werking (website, folder) en aan de kwaliteit van adviezen (kenmerken van een goed samengesteld en gefundeerd advies).
 
Overleg en samenwerking zijn een constante om aan bewustmaking te doen.
 
Zo werd onder meer overlegd met Mobiel 21 vzw in het kader van het project “Reddestoep” en werd de dienst cultuur van de stad uitgenodigd om een inclusieve werking te stimuleren. De adviesraad voorzag in 2008 ook veel ruimte voor gedachtewisseling. Nieuwe initiatieven, zoals het Meldpunt Discriminatie, werden toegelicht en er zal in 2009 verder worden nagegaan wat de adviesraad inhoudelijk kan bijdragen.
 
Volgende adviezen werden gegeven in 2008:
 

  1. In 2007 werkte de werkgroep toegankelijkheid samen met de dienst communicatie om de Beleuvenissen toegankelijk te maken. Door de inbreng van de adviesraad werd vzw Intro werd ingeschakeld om tijdens een aantal voorstellingen van de Beleuvenissen persoonlijke assistentie te verlenen. Ook in 2008 adviseerde de adviesraad de dienst communicatie over de nodige maatregelen om de Beleuvenissen toegankelijk te maken.
  2. Vanaf 2008 bestaat er een meerjarenplan om meer openbare toiletten te voorzien in Leuven. De adviesraad werkt samen met de technische dienst planning aan het plan om ook toegankelijke openbare toiletten te voorzien in de stad.
  3. 17/09/08: de adviesraad gaf haar advies over de herinrichting van Sint-Maartensdal.
  4. 04/11/08: de adviesraad gaf haar advies aan het OCMW Leuven over de  toegankelijkheid van de nieuwbouw 'woon- en zorgcentrum en welzijnsbureau'. Dit gebeurde in aanwezigheid van de opdrachtgever en de architect.
  5. De eerste stappen werden gezet voor een advies als antwoord op een vraag van de commissie welzijn rond mobiliteit. Binnen de adviesraad werd het werkgroepje 'advies mobiliteit' opgericht. Dit advies wordt in 2009 gefinaliseerd.
  6. De eerste stappen werden gezet voor een advies op vlak van cultuur. Dit is een eigen initiatief van de adviesraad toegankelijkheid. Binnen de adviesraad werd een werkgroepje 'advies cultuur' opgericht. Dit advies wordt in 2009 gefinaliseerd.