2009

Enkele thema's waarrond de adviesraad in 2009 regelmatig werkte:
 
Knelpunten in de fysieke toegankelijkheid van de openbare ruimte werden ook dit jaar in de vergaderingen van de adviesraad aangekaart. Het ging daarbij zowel over opvolging van individuele aanmeldingen, bijvoorbeeld een gevaarlijke doorgangssituatie wegens de plaatsing van een hellend vlak, als over de voortgang van dossiers die al langer aan de orde zijn zoals de plaatsing van rateltikkers ter hoogte van kruispunten. De adviezen inzake cultuur en mobiliteit werden verder afgewerkt (zie onder concrete realisaties) en de folder en de website kregen vorm.
 
De wens om doven/slechthorenden te integreren in de werking blijft een aandachtspunt, ook nadat een persoon met een auditieve functiebeperking tijdelijk deelnam aan de vergaderingen maar daartoe niet langer in de mogelijkheid was. In die periode heeft de adviesraad scherp ervaren wat het belang is van een goede vergadertechniek. Even leerrijk daarbij was het beluisteren van leden van de Antwerpse werkgroep voor personen met een handicap die aansluiting vindt bij de stedelijke adviesraad aldaar. Plaatsbezoeken zijn een vast actiepunt van de adviesraad. In dit werkjaar zijn het nieuwe stadskantoor, het museum M en Het Depot aan bod gekomen. Een pluspunt daarbij was de open communicatie met gebouwbeheerders en/of ontwerpers.  De adviesraad heeft daarbij de bereidheid tot overleg van diverse gesprekspartners uitdrukkelijk gewaardeerd.
 
Zo organiseerden we op 21 april 2009 een toegankelijkheidsbezoek aan het nieuwe stadskantoor, waar heel wat volk op af kwam, kaderend in de opvolging van het verder optimaliseren van de toegankelijkheid van het stadskantoor. Daarna organiseerde de adviesraad een overleg met de gebouwbeheerder voor verdere stappen. De adviesraad wil ook de uitstekende samenwerking beklemtonen met museum M. Er wordt geluisterd naar de ervaringsdeskundigheid van de adviesraad. Enkele weken voor de opening, konden we onze laatste opmerkingen formuleren, dit tijdens een privé-rondleiding.
 
De adviesraad heeft ervaren dat één overleg om de twee maanden, de opvolging van lopende zaken bemoeilijkt. Om die reden werd besloten om maandelijks te vergaderen, voorlopig bij wijze van proef, na evaluatie eventueel verder te zetten. De keuze om in subgroepen thema’s voor te bereiden maakt het overleg enerzijds beter werkbaar. Anderzijds betekent die werkvorm een extra belasting voor sommige leden van de adviesraad. De tijd die een aantal van hen bovendien bijkomend investeert in planbesprekingen (aanleg Dijleterassen en heraanleg Fochplein, Vlamingenstraat, Ravenstraat,...), verdient erkenning.
 
Enkele jaren geleden besteedde de adviesraad aandacht aan de toegankelijkheid van Beleuvenissen. Nu zien we dat de stadsdiensten toegankelijkheid sowieso implementeren bij Beleuvenissen, wat een pluim verdient.
Enkele concrete realisaties van de adviesraad:
 
1) Advies cultuur
 
Dit advies over een toegankelijk cultuurbeleid was een initiatief van de  adviesraad aan de stad. Het geeft concrete tips over hoe een ideaal toegankelijk cultuurbeleid er kan uit zien binnen de Leuvense context. Nadat het voorgelegd was aan het college in maart, heeft er in oktober een aanvullend overleg plaatsgevonden met de cultuurkoepel en de cultuurbeleidscoördinator. Bij die gelegenheid werd toegelicht wat de meerwaarde van een niet bindend advies betekent voor het stedelijk beleid. Verder heeft de adviesraad de voorbeelden van goede praktijken beklemtoond, naast de bereidheid om in overleg te treden over concrete voorstellen en die af te toetsen aan de noden van personen met een functiebeperking.
 
2) Advies mobiliteit
 
 De vraag naar dit advies kwam van de commissie welzijn. Het betrof een vraag over de voorwaarden van het vervoer van minder mobiele mensen binnen de Mindermobielencentrale (MMC) en/of dienst aangepast vervoer (DAV). Een werkgroepje binnen de adviesraad heeft deze vraag opgenomen en een advies geformuleerd.
 
3)  Advies toelagereglement personen met een functiebeperking
 
In 2009 is het oude toelagereglement 'sociale werken en instellingen' grondig aangepast. De dienst welzijn van de stad Leuven stelde een specifiek toelagereglement voor personen met een functiebeperking samen. In de maand mei heeft de stad een advies gevraagd over het nieuw ontwerp van toelagereglement. Een aantal organisaties die werken voor personen met een handicap komen in aanmerking voor een toelage. Er kunnen ook projectsubsidies verkregen worden. Subsidies voor toegankelijkheidsonderzoeken zijn ook opgenomen in het toelagereglement. De adviesraad keurde het toelagereglement goed.
 
4) Ontwikkeling folder en website:
 
www.leuventoegankelijk.be