2010

Resultaten 2010:
Er waren adviesraden op: 20 januari, 17 februari, 17 maart, 19 mei, 16 juni,15 september, 20 oktober, 17 november en 15 december. Het jaarverslag werd voorgesteld op 4 februari.  Er werd ook een advies geschreven over toegankelijkheid Beleuvenissen.
 Zoals de afgelopen jaren zijn plaatsbezoeken een vast actiepunt van de adviesraad. Volgende bezoeken/overlegmomenten werden ondernomen:

  • 14 april overleg signalisatie Museum M
  • 29 september Dries Capelle gebouwbeheerder stadskantoor
  • 20 oktober planbesprekingen Gemeenteplein, Rondestraat en Engels plein
  • 27 oktober bezoek buurthuis ‘t Lampeke 
  • 4 november Valerie Philippaerts dienst Ruimtelijke Ordening

 Op 16 juni waren er ook verkiezingen binnen de adviesraad. Brecht Provoost en Bart Simons werden herbevestigd in hun functie van voorzitter en penningmeester. Veerle Ternier werd verkozen als ondervoorzitter.
 
In het najaar 2010 waren er ook gesprekken met 3 kandidaat-leden. Op de adviesraad nodigden we ook geregeld mensen uit: Alexander Leysen van het provinciaal steunpunt toegankelijkheid in verband met de nieuwe verordening toegankelijkheid, schepen Dirk Robbeets in verband met openbare werken en zone 30. Ook schepen Denise Vandevoort was vaak aandachtig toeschouwer.
 
In wat volgt beschrijven wij enkele thema's waarrond de adviesraad in 2010 heeft gewerkt:
 
Knelpunten in de fysieke toegankelijkheid van de openbare ruimte werden ook dit jaar in de vergaderingen van de adviesraad aangekaart. Het ging daarbij zowel over de opvolging van individuele aanmeldingen, als over de voortgang van dossiers die al langer aan de orde zijn, zoals de plaatsing van rateltikkers ter hoogte van kruispunten. Zo werden de blindegeleidenlijnen aan de voorlopige container bij het station besproken.
Dit jaar heeft ‘Zone 30’ veel aandacht gekregen omdat het invoeren daarvan een grote impact heeft op de mobiliteit van mensen met een beperking. De groep zelf heeft soms tegenstrijdige noden omwille van de interne diversiteit. Zone 30 impliceert gelijkvloerse aanleg van straten wat voor de blinden en slechtzienden en vooral voor geleidehondgebruikers niet erg functioneel is. Zij hebben behoefde aan reliëf via de aanleg van stoepranden. Dit staat wel haaks op de noden van de rolstoelers. 
In januari ontving de adviesraad architecten en medewerkers van de technische diensten (divisie monumenten) van de K.U.Leuven om het Agora-project te bespreken. Dit project betreft een studielandschap voor 700 personen in het voormalig Farmaceutisch Instituut in de Van Evenstraat. Dit is een historisch beschermd gebouw, wat een aantal beperkingen naar inrichting toe impliceert. De adviesraad formuleert opmerkingen om de toegankelijkheid te optimaliseren. De K.U.Leuven streeft naar een haalbare oplossing, met aanpassingen waar mogelijk, rekening houdend met de aantekeningen en tips van de adviesraad.
 
In oktober 2010 was er een vergadering met de voorzitter en architect van het gerechtshof om te bespreken wat er nodig is om de toegankelijkheid van het gerechtsgebouw te verbeteren. Hierbij heeft de adviesraad het probleem van de toegankelijkheid van andere groepen dan rolstoelgebruikers aangekaart.
 
De adviesraad heeft ook dit jaar aandacht geschonken aan de eigen werking om haar werkzaamheden te rationaliseren. Er werd rondgekeken naar de mogelijkheid om een aantal taken uit te besteden alsook om vormingen te volgen. Zo ging de adviesraad op zoek naar informatie en begeleiding om het memorandum te schrijven.
 
Voor het project ‘zomer in de kruidtuin’ wordt extra aandacht besteedt aan toegankelijkheid. De adviesraad gaf input waardoor het evenement beter toegankelijk en een rijkere beleving werd voor bezoekers met een visuele functiebeperking. Dit door een luistergedeelte toe te voegen en door in aangepaste signalisatie te voorzien. Er werd ook in braille een plattegrond en een folder aangemaakt. 
  
  Voor 2010 hebben we volgende doelstellingen:
 
1. Verdere opvolging van het stadskantoor en advies cultuur met specifieke aandacht voor Museum M (waar een werkgroep komt voor verdere initiatieven voor personen met een functiebeperking).
 
Nieuwe verkiezingen binnen de adviesraad in juni 2010 voor voorzitter, penningmeester en secretaris voor het tweede deel van de huidige beleidsperiode.
 
Verdere opvolging planbesprekingen (Fochplein, openbare toiletten,...) en werkgroep tewerkstelling personen met een functiebeperking binnen de stad.
 
Op basis van een evaluatie van de realisaties van het memorandum van de adviesraad voor de verkiezingen 2006, de start van het schrijven van een memorandum voor de verkiezingen in 2012.
 
We willen een project/actie opzetten rond de internationale dag van personen met een handicap op 3 december 2010.
 
Opvolging dossier rateltikkers en zone 30.
 
Opvolging nieuwe wetgeving toegankelijkheid binnen de stad.
 
Ontwikkelen methodiek: stond ook in het vorige jaarverslag, we hopen in 2010 tot een effectief document te komen. De laatste jaren is bij planbesprekingen en plaatsbezoeken gebleken dat er heel wat expertise aanwezig is bij de adviesraad rond toegankelijkheid vanuit het perspectief van ervaringsdeskundigheid. Hierbij proberen we steeds een constructieve dialoog te ontwikkelen met onze gesprekspartners. We hopen zo tot een bruikbare methodiek te komen.
 
De adviesraad wil op eigen initiatief een advies maken rond toegankelijke communicatie binnen stedelijke context.