2011

Resultaten 2011:

Er waren adviesraden op: 19 januari, 16 februari, 16 maart, 20 april, 18 mei, 15 juni, 20 september, 20 oktober en 23 november.

Zoals de voorbije jaren blijven plaatsbezoeken een belangrijk actiepunt van de adviesraad. Volgende plaatsbezoeken werden ondernomen:

-      Oktober 2011: Kop van Kessel-Lo

 

Hieronder worden enkele thema’s besproken waar de adviesraad in 2011 rond werkte:

Toegankelijkheid van de openbare ruimte werd dit jaar opnieuw uitgebreid besproken. De politie bracht meer duidelijkheid over het dossier Zone 30. Rond de zebrapaden zal de politie werken met een uitdooffunctie, waarbij een aantal zebrapaden geleidelijk aan zullen verdwijnen. De adviesraad zal de politie verder adviseren, zo stelt de adviesraad voor om zebrapaden te laten bestaan op cruciale kruispunten en plaatsen.

Het dossier rateltikkers werd dit jaar verder opgevolgd. Het idee bestond erin om rateltikkers op de verkeerslichten in de Naamsestraat te plaatsen. Uiteindelijk werd er een negatief advies geformuleerd tegen het plaatsen van rateltikkers. Zo wordt er enkel een vals gevoel van veiligheid gecreëerd.

Tijdens het bezoek van de politie werden nog twee andere problemen besproken.

Enerzjds is het kort parkeren ter hoogte van het Martelarenplein is een probleem, aangezien het voertuig niet onbeheerd mag achtergelaten worden. Hierdoor kan een persoon met een handicap niet begeleid worden naar het station. De politie zal een plan opstellen met duidelijke richtlijnen om gedurende de huidige toestand te parkeren, ondertussen zullen ze zoeken naar een oplossing op langere termijn.

Het tweede probleem bestaat uit de doorgang voor particulieren bij evenementen. Tijdens bepaalde evenementen worden vele straten afgesloten. Zowel voor blinden als voor thuisverpleging vormt dit een probleem. De politie zal een telefoonnummer doorsturen waarbij personen inlichtingen kunnen inwinnen over het evenement. Daarbij zal de politie nakijken of de gemeenschapswacht op voorhand gecontacteerd kan worden om afspreken te maken voor begeleiding tijdens een evenement.

Ook de toegankelijk van Beleuvenissen was opnieuw een agendapunt. Dit jaar kwam er een podium op de Oude markt en een voorbehouden plaats voor rolstoelgebruikers op de Vismarkt en op de Grote Markt. Daarnaast kwam er ook een aangepast toilet op de Naamsestraat en waren er bij bepaalde optredens doventolkers en assistenten van Intro aanwezig.

Na eerder advies over de verbouwingsplannen voor het Agoraproject van de adviesraad, heeft de technische dienst van de K.U. Leuven ook de plannen voor de buitenaanleg van de campus van de Sociale wetenschappen voorgelegd aan de adviesraad.

Voor personen met een visuele beperking is een tactiele aanduiding naar de hoofdingang voldoende. De vraag is echter waar deze tegels het best geplaatst worden. Omdat het moeilijk is om een antwoord op deze vraag te formuleren wordt een plaatsbezoek gepland.

Dit jaar nam het thema wonen een belangrijke plaats in tijdens de vergaderingen. Er is nog steeds een te klein aanbod aan toegankelijke en betaalbare woningen. Bij vastgoedprojecten wordt er vaak nog te weinig aandacht besteed aan toegankelijkheid. De plannen worden best getoetst bij ervaringsdeskundigen. Er werden een aantal projectontwikkelaars uitgenodigd waarbij de adviesraad zijn input en advies gaf over de opgestelde plannen. Zo werden de projecten Tweewaters en Klein Rijsel besproken. De sociale huisvestingsmaatschappij en de schepen voor wonen werden op een vergadering uitgenodigd om de knelpunten in verband met de sociale huisvesting te bespreken.

De adviesraad blijft ook aandacht besteden aan de eigen werking. In februari kreeg de adviesraad een vorming van de Wakkere Burger om efficiënter aan de slag te kunnen gaan. Aan de hand van een enquête werd de werking door de leden zelf geanalyseerd. Daarnaast kregen ze advies om de werking te verbeteren.

In 2011 werd een memorandum voor de bestuursperiode 2013-2019 opgesteld. In het memorandum werden 6 speerpunten uitgewerkt. Naar aanleiding van het memorandum werd een debat georganiseerd met vertegenwoordigers van de verschillende partijen.

Verder werd het Europees project ISEMOA voorgesteld door Mobiel 21 vzw. Het doel van dit project bestaat uit de ontwikkeling van een kwaliteitszorgsysteem om steden, gemeentes en regio’s te ondersteunen bij het toegankelijker maken van de openbare ruime en het openvaar vervoer. Dit kwaliteitszorgsysteem zal worden uitgetest in 15 pilootsteden, gemeentes en regio’s in Europa, waaronder Leuven. Een afvaardiging van de adviesraad zal deelnemen aan dit project.

Voor 2011 hebben we volgende doelstellingen:

  • Naar aanleiding van de volgende beleidsperiode schrijven we een memorandum. Hiervoor wordt een interne werkgroep opgericht. De adviesraad wil tot 6 concrete en realiseerbare voorstellen komen.
  • De dossiers rateltikkers, werkgroep tewerkstelling van personen met een functiebeperking bij stad Leuven, zone 30 en Beleuvenissen wordt verder opgevolgd.
  • De adviesraad plant ook een overleg met de politie onder meer over het kort parkeren ter hoogte van het Martelarenplein/station en de doorgang voor particulieren bij evenementen.
  • De adviesraad toegankelijkheid zal initiatief nemen om een gezamenlijk overleg te organiseren met de andere Leuvense adviesraden naar aanleiding van de memoranda voor de volgende beleidsperiode.
  • In 2011 wil de adviesraad het thema wonen opnemen. Mogelijke onderdelen zijn sociale huisvesting en de verschillende woonprojecten in de Vaartkom.
  • In 2011 wil de adviesraad de interne/externe werking van de adviesraad optimaliseren. Hiervoor doen we beroep op de deskundigheid van de Wakkere Burger voor een vorming op maat.