Visie op beleid en participatie

De adviesraad toegankelijkheid van de Stad Leuven adviseert zowel het college en de gemeenteraad als de stadsdiensten over alles wat met toegankelijkheid te maken heeft. Heel wat leden van de adviesraad hebben  heel wat ervaringsdeskundigheid over dit onderwerp. Om die ervaringsdeskundigheid te plaatsen en te duiden, hanteert de adviesraad een specifiek beleidsmodel.
 
De adviesraad beschouwt haar kennis over toegankelijkheid als complementair aan de kennis van de overige actoren. Die overige actoren zijn de instanties of personen die de professionele en vaktechnische expertkennis rond bouwen en toegankelijkheid bezitten, het stadsbestuur en de stadsadministratie. Elke partij heeft een eigen, gelijkwaardige inbreng en invalshoek. Daardoor is het beleidsmodel dat de adviesraad toegankelijkheid in haar concrete werking hanteert, een partnerschapsmodel. Stadsbestuur, stadsadministratie, professionals en de adviesraad werken in dit model samen. Voor de adviesraad is gelijkwaardigheid het beleidsbeginsel. Op het vlak van openbare gebouwen en openbare ruimte houdt dit in dat het stadsbestuur beslist welke bouwwerken en verbouwingen zullen plaatsvinden. Vervolgens voert de stadsadministratie deze plannen uit. De adviesraad levert via haar ervaringsdeskundigheid advies rond toegankelijkheid. De professionals houden bij de uitvoering en de uitwerking van de plannen rekening met de adviezen van de adviesraad. 
 
Op het vlak van openbare gebouwen en openbare ruimte houdt dit in dat het stadsbestuur beslist welke bouwwerken en verbouwingen zullen plaatsvinden. Vervolgens voert de stadsadministratie deze plannen uit. De adviesraad levert via haar ervaringsdeskundigheid advies rond toegankelijkheid. De professionals houden bij de uitvoering en de uitwerking van de plannen rekening met de adviezen van de adviesraad.
 
Een partnerschapsmodel impliceert ook dat het stadsbeleid rond toegankelijkheid gevoerd wordt vanuit een overlegmodel waarin participatie van de ervaringsdeskundigen staat voor betrokkenheid en reële inbreng van burgers. Vanuit deze visie op beleid wil de adviesraad toegankelijkheid dan ook streven naar een positieve, constructieve en efficiënte deelname aan het beleid. Het beginsel van evenwaardigheid in een partnerschapsmodel, betekent ook dat een structurele verankering van de adviesraad in de huidige bestuursstructuren een formele erkenning inhoudt.  De adviesraad is op dit punt vragende partij en wil streven naar een werking vanuit een structurele inbedding.
 

De uiteindelijke doelstelling is een gezellige eeuwenoude springlevende stad, die toegankelijk is voor mensen met beperkingen. De geëngageerde burgers met ervaringsdeskundigheid van de adviesraad toegankelijkheid zien dit als een essentieel element van de kans tot effectieve deelname aan de lokale gemeenschap in al zijn rijkheid en verscheidenheid…van cultuurhuis over winkel tot busstation.
 
De adviesraad Toegankelijkheid stad Leuven